# علی_خوبه-_مدرس_مذاکره،_مدرس_اصول_و_فنون_مذاکره_در